دکتر ترانه موذنی

دکتر ترانه موذنی

متخصص در روان شناسی، طرحواره درمانی و آموزش مهارت های زندگی

تلفن تماس: 09011898408

معایب ازدواج سفید

معایب ازدواج سفید

ازدواج سفید نام دیگر تجاوز سفید است؟

خانم و آقایی به مشاوره خانواده مراجعه کرده و بیان داشتند که بدون اینکه عقد دائم یا موقتی داشته باشند به مدت یکسال با هم زندگی میکردند. اکنون خانم باردار شده بود و آقا زیر بار نمیرفت. خانم هم می گفت:
من دوبار سقط داشتم اگر اینبار هم سقط کنم دیگه باردار نمیشم و به نگه داشتن این بچه به شدت علاقه مند هستم.

نظر شما در مورد ازدواج های سفید چیست؟
دلیل انتخاب این نوع ازدواج چه میباشد؟
آیا تعهد فقط با ازدواج قانونی بوجود می آید؟
درکل آیا ازدواج سفید خوب است یا بد؟

ازدواج سفید درد یا درمان

پیوندی به مدت نامعلـوم بیـن دو فرد برقرار است که فاقد مشروعیت اجتماعی و حقوقی اسـت. بـه ایـن دلیـل فرزنـد حاصـل از ایـن ازدواج بیشترین لطمـه را میخورد، چون دختر و پسر بـدون برگزاری مراسم عقد و به دلیل منافع اقتصادی و عاطفی در یک مقطع زمانی مشخص زیر یک سقف میروند. در معنای دیگر پیونـدی بـر خـلاف ازدواج دائم و ازدواج موقـت نـه در شـرع و نه در عرف ما ایرانیان جایـی ندارد.  متاسفانه ازدواج سفید پدیده ای جدید در کشور ما است. به این ترتیب تعریفی از آن در قانون وجود ندارد و جرم انگاری نشده است اما از نظر شرعی زنا محسوب میشود.در این نوع از ازدواج بدون ثبت رسمی مسئله مطرح و شروع زندگی در یک خانه را برنامه ریزی می کنند. در چنین ارتباطی طرفین هیچگونه تعهد قانونی نسبت به یکدیگر ندارند و به هیچ وجه نمیتوانند مدعی حق و حقوقی نسبت به یکدیگر شوند. شروع و تشکیل پیوند زناشویی به مدت نامعلوم بین یک زن و مرد بدون لحاظ چارچوب قانونی، حقوقی، شرعی و عرفی می باشد. در واقع زن و مرد بدون ثبت رسمی و قانونی مسئله ازدواج، شروع زندگی شان را زیر یک سقف پایه ریزی می نمایند. پس طبعاً در چنین ارتباطی طرفین تعهد قانونی وشرعی نسبت به یکدیگر ندارند و نمی توانند مدعی حق و حقوقی نسبت به یکدیگر باشند.

فرزند ناشی از آن فاقد مشروعیت قانونی است، چون نسبت فرزندی او با پدر قابل اثبات نیست. در چنین مواردی اغلب زن به خاطر پرهیز از بی آبرویی به دنبال اثبات رابطه ابویت فرزند و والد نمی رود و حتی اگر ادعا کند که صیغه بوده است، در صورت انکار مرد، ادعای زن، به خاطر ثبت نبودن، قابل اثبات نیست. چنین طفلی که در ازدواج سفید متولد میشود طبق قانون فرزند نامشروع یا زنازاده محسوب میشود. طفل متولد از زنا متعلق به مرد نیست و از او ارث نمیبرد. درست است که از لحاظ قانونی پدر مکلف به پرداخت هزینه های آن طفل میباشد اما در عمل تمامی مسئولیت ها برگردن مادر است. در مورد شناسنامه پدر موظف به گرفتن شناسنامه است اما اگر پدر مشخص نباشد شناسنامه به نام مادر صادر میشود.

وضعیت فرزندان در ازدواج سفید

۱) با توجه به اینکه در ازدواج سفید عمـلا نـکـاح بـه صـورت قانونـی محقـق نـمـی شـود رابطـه زوجیـت نیـز مشروع و قانونی نمی باشد و هر فرزندی که از این رابطه به وجود بیاید حکم زنا زاده دارد.
۲) به فرزندی که در اثر ازدواج مشروع و نکاح رسمی بوجود نمی آید در اصطلاح فرزند طبیعی می گویند.
۳) طبـق مـاده ۱۱۶۷ قانون مدنـى طـفـل متولـد از زنا ملحق به زانی نمی شود.
۴)در ازدواج سفید نسـب فرزنـدان مشترک بیـن فرزند و پدر طبیعـی، منتسـب نمیشـود و شـکل نمـی گیرد، اما نسب بین مادر و فرزند برقرار میشود.
۵) فرزند طبیعی نسبت بـه پـدر هیچ کدام از مبانی ارث را ندارد، پس نہ پدر از فرزند ارث می بردنه فرزند از پدر.
اما در خصـوص مـادر ، فرزند از لحاظ نسـب بـه مـادر منتسب میشـود و هـم مـادر از فرزند ارث می برد و هم فرزند از مادر .
۶) در ازدواج دائـم، هزینه های مالی (نفقه ) زندگی فرزند تا سنین مشخصی بسته به جنسیت فرزند با پدر مـی باشـد. امـا در ازدواج سفید پدر هیچگونه وظیفه قانونی جهت پرداخت هزینه های فرزند خود ندارد. در واقع هزینه های زندگی فرزند کاملا برعهده مادر میباشد.
۷) باتوجـه بـه ایـن کـه پـدر طبیعـی بـچـه، مسئولیت قانونی در قبال فرزند خود ندارد ، اختیاراتی همچون : حق حضانت، ولایت، اجازه برای ازدواج دختر و … نیز برای پدر طبیعی متصور نیست.
محکومیت ازدواج سفید چگونه است؟
از انجا که از لحاظ قانونی و شرعی رابطه ای که خارج از شرع قانون باشد مورد پذیرش نیست پس ازدواج سفید نامشروع و در حکم زنا خواهد بود و طرفین به مجازات زنا با توجه به شرایط خود اعم از مجرد یا متاهل بودن به تازیانه (شلاق) یا رجم (سنگسار) محکوم خواهندشد.

فرزندان حاصل از چنین ازدواجی بیشترین آسیب را می بینند، زیرا چنین ازدواجی ثبت نشده و سرنوشت آنها پس از تولد مشخص نیست. بارداری ناخواسته و عوارض سلامتی ناشی از سقط جنین غیرقانونی از دیگر پیامدهای ازدواج سفید است. چنین رابطه ای علاوه بر تغییر سطح زندگی افراد و ایجاد خلاء روانی برای دختر، باروری را کاهش می دهد و حتی ممکن است شانس مادر شدن او را کاهش دهد و حتی منجر به آسیب هایی مانند اعتیاد شود. از سوی دیگر، اگر چنین رابطه ای را ترک کنند، کمتر آسیب می بینند.

مجازات قانونی ازدواج سفید چیست؟

رابطه نامشروع برای هر طرف مجازات دارد. این ازدواج از نظر قانونی جرم است. از نظر شرعی نیز گناه محسوب می‌شود و همواره فرد با نوعی ترس و نگرانی از عواقب چنین رابطه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. این در حالیست که اگر این روابط ثبت شود، امکان اثبات متعلق بودن فرزند به پدر وجود دارد.

۱) در صورتـی که زنا ثابت شود ۹۹ ضربه شلاق به عنـوان مجـازات قانونـی در نظر گرفته می شـود، همچنین در صورتی که یکی از طرفین ازدواج کرده باشد به عنوان زنای محصنه مجازات مخصوص خـود را دارد.
۲) بر اساس قانـون اگر مرد مجرد با زن شوهر دار زنا کند، حد زن رجـم اسـت امـا حـد مـرد تازیانـه.
۳) اگر دختـر مجـردی با مردی که همسر دارد زنا کند تنها مرد را سنگسار می کنند و بر زن تازیانه می زنند.
۴) اگر زن یـا شـوهر، دور از شهر سکونت همسرش باشند و اقـدام بـه ایـن کار نامشـروع کرده باشند،رجم اجرا می شود.
تسهیل کننده رابطه غیر شرعی قابل تعقیب و مجازات است. در قانـون اجـاره دادن ملـک بـہ اشخاص جـرم نیسـت امـا در صورتی که کسـی بـا نـوعـی برنامه ریزی و به صـورت سـازمان یافتـه محلی را برای برقراری رابطه جنسی غیرقانونـی و غیرشرعی اجـاره دهـد، آن شخص بـه عنـوان دلال یـا تسـهیل کننده رابطه غیرشرعی قابـل تعقیـب اسـت و مجازات خواهـد شد.
اینکه دو نفر مراجعه کنند و چیزی نگویند یا حقیقت را کتمان کنند، هیچ تکلیفی متوجه صاحب خانه نیست

فرزند ناشی از این ازدواج:

۱) مشروعیت قانونی ندارد زیرا نسبت فرزندی او با پدر قابل اثبات نیست.
۲) فرزند حاصل از این نوع ازدواج پدر و مادر مشروع و قانونی ندارد .
۳) نه فرزند از والدین ارث می برد،نه والدین از فرزند.
۴) کسی حضانت این کودک را بر عهده نمیگیرد اما دراکثر موارد با طی پروسه قانونی حضانت به مادر داده میشود.
سایر حقوق این کودک همچون بقیه است.
اما در نهایت…… چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی؟
در چنین ازدواج هایی این زنان هستند که بیشترین آسیب را متحمل میشوند و به نوعی خود را وارد یک نوع شکنجه تدریجی میکنند.
مهمترین دلایل گسترش پدیده ازدواج سفید در ایران:
۱) بالارفتن سن ازدواج جوانان ایرانی
۲) عدم اعتقاد به مسئله ازدواج
۳) بالا رفتن آمارهای طلاق
۴)مشکلات اقتصادی
۵)محک زدن رابطه
۶) عدم مسئولیت پذیری
۷) عدم پذیرا بودن حدود ، قواعد و مسئولیت ازدواج رسمی

عمر ازدواج سفید چقدر است؟

عمر ازدواج سفید در ایران زیاد نمی باشد و احتمال جدایی زوجین درگیر با ازدواج سفید به مراتب بیشتر از ازدواج رسمی است. زیرا طرفین تعهدی نسبت به یکدیگر ندارند و می توانند به راحتی گزینه جدایی را انتخاب نمایند. در چنین ازدواج‌هایی امکان دارد که یکی از طرفین هر لحظه نسبت به ادامه این رابطه اظهار بی‌میلی کند و این امر موجب وارد شدن صدمات روحی قابل توجهی به طرف مقابل به ویژه زنان می‌شود چراکه آنان بر حسب طبیعت خود دوست دارند روی فردی سرمایه‌گذاری عاطفی کنند که این فرد از ارزش لازم برخوردار باشد.

 

معایب ازدواج سفید

۱) جایگزینی زندگی زناشویی با تفریح و خوشگذرانی ۲)عدم پذیرش و حمایت عاطفی و مالی خانواده ها
۳) بروز مشکل در روابط خانوادگی
۴)خیانت زوجین به یکدیگر توسعه فساد در جامعه
ه)عدم تعهد و وفاداری
۶) بی اطلاعی خانواده ها از جمله معایب دیگر این امر محسوب میشود.در واقع اکثر خانواده ها از این مسئله بی خبر هستند و اگر هم بدانند برخورد مناسبی نخواهند داشت و حمایت لازم را از فرزندان خود به لحاظ عاطفی و مالی قطع خواهند کرد که این امر مشکلات جدی برای هر دو طرف رابطه به دنبال خواهد داشت.

تجاوز سفید چیست؟

نوع ویژه ای از جرایم جنسی است که متجاوز و آسیب دیده عموما رابطه ی دوستانه ای دارند.متجاوز میتواند شریک عاطفی ،همکار،همکلاسی،فامیل و یا دوست مجازی باشد ،تفاوت عمده تجاوز سفید با اقسام دیگر تجاوز در این است که غالبا فرد آسیب دیده با میل و رغبت خودش به محل وقوع تجاوز رفته و این موضوع باعث میشود خیلی از آسیب دیده ها از ترس متهم شدن به حضور در چنین فضایی، قید شکایت را بزنند.
تجاوز سفید عموما با تصویربرداری اعم از عکس یا فیلم همراه است و چون متجاوز از زندگی شخصی آسیب دیده اطلاعات دقیقی دارد، تهدید به افشای این تصاویر به افراد مشخصی مانند همکاران، همکلاسی ها و دوستان نزدیک با هدف مشخصی صورت می گیرد که میتواند از نظر روانی تاثیری مخاطره آمیز بر آسیب دیده داشته باشد.
روابط کاری، استاد_ شاگردی، دوستان عمومی و فامیل بودن حتی در یک رابطه عاطفی هم این موضوع شایع است.
لازم به ذکر است که تجاوز سفید به معنی انجام حتمی عمل دخول نیست، لمس، بوسیدن، بغل کردن، آزار رساندن و… در صورت عدم رضایت آسیب دیده تجاوز سفید محسوب میشود.
از طرفی در نظر داشته باشید که مهلت استفاده از مدارک و اثبات واقعه محدود به ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد از ماجرا است.این حق شما محسوب میشود که با مراجعه به کلانتری درخواست کنید تا پرونده شما توسط افسر زن با حفظ محرمانگی بررسی میشود. لازم به ذکر است از مهلت طلایی بعد از تجاوز (یعنی تا ۷۲ ساعت ) استفاده کنید و حتما به پزشکی قانونی مراجعه نمایید.

در پایان پیشنهاد میشود با توجه به عدم حمایت قانون، عدم حمایت عاطفی و مالی خانواده ها و همچنین آسیب جدی عاطفی و جسمانی به زنان در این رابطه موقت ، حتما در زمینه ایجاد پیوند نامبارکی ازدواج سفید تجدیدنظر نمایید .

5/5 - (2 امتیاز)

6 پاسخ

 1. سلام
  دختر خاله من با یه اقایی ازدواج سفید داشتن و این اقا میگفت که مهاجرت میکنن و هر دوشون میرن و خارج از کشور بچه دار میشن و نیازی به ازدواج توی ایران نیست برای بچه دار شدن… کارای مهاجرتشون جور نشد و دختر خاله من هنینجا باردار شد به امید اینکه اون اقا به این دلیل باهاش ازدواج کنه اما ایشون تا متوجه قضیه شد بدون هیچ حرفی گذاشت و رفت و الان بعد ۷ ماه برگشته و میگه ک ازدواج کنیم(بچشون هنوز به دنیا نیومده) میخواستم بدونم ایا اعتماد دوباره به ایشون با همچین شرایطی کار درستیه؟

  1. دوست عزیز
   با توجه به شرایط پیش آمده حتما برای دادن فرصت مجدد به این رابطه و چگونگی ادامه آن از روانشناس یا مشاور خانواده کمک بگیرید.بارداری شخص نامبرده گزینه های زیادی را برای انتخاب پیش روی ایشان نخواهد گذاشت. باید در شرایط فعلی با کمک یک روانشناس انتخابی داشته باشند که در ادامه مسیر زندگی با توجه به حضور یک فرزند آسیبی متوجه خودشان یا فرزندشان در رابطه فعلی نشود.

 2. سلام
  من یه شهر دیگه زندگی میکنم به دور از خانوادم و اونا فکر میکنن ک داخل خوابگاه هستم
  اما من یکسال و نیمه ک خونه ی یک اقای دیگه زندگی میکنم و ازدواج سفید داشتیم
  این اقا هرچی ک داشتم مثل پول، ماشینم حتی لپ تاپ و تمام وسیله هایی ک داشتم رو یک روز جمع کردو با خودش برد و حتی پول پیش خونه هم ک دوتایی داده بودیم گرفته بود و فرداش به من گفتن باید این خونه رو تخلیه کنی
  حالا من اواره موندم و نمیدونم چجوری برم شهرمونو اینارو ب خانوادم بگم واقعا وضعیت بدی دارم
  لطفا کمکم کنید

  1. دوست عزیز
   در چنین شرایطی به نظر شما چه کمکی می توان کرد؟ متاسفانه در این وضعیت چاره‌ای جز صداقت و مطرح کردن موارد پیش آمده با خانواده تان ندارید تا بدین صورت بتوانید با برخورداری از همراهی و حمایت خانواده حداقل حقوق از دست رفته خود را در این رابطه مطالبه کنید. در این زمینه بهتر است حتماً با یک مشاور حقوقی مشورت کنید‌.

 3. سلام
  من یه خواستگار خیلی خوب دارم و تصمیم گرفتم ک ازدواج کنم با ایشون اما من حدود ۹ ماه زمان دانشجوییم با یک اقای دیگه ازدواج سفید داشتم حدود ۵ سالی میشه که از این جریان میگذره و فک میکنم خواستگارم رو این چیزا یکم حساس باشه و من نمیدونم ک این قضیه رو باید قبل ازدواج بهش بگم یا نه اصلا نیازی نیست ازش حرفی زده بشه
  چون من دیگه خودم اصلا از این مدل ازدواج خوشم نمیاد و اون فقط یه اشتباه توی گذشتم بوده…‌

  1. دوست عزیز
   اگر ۵ سال از از زمان رابطه قبلی شما میگذره شاید نیازی نیست که به طور واضح و با جزئیات این موضوع را با خواستگار خود در میان بگذارید. اما این را بدانید هر موضوعی که با نگفتن و مطرح نکردن آن در روند رابطه شما تاثیر مثبت یا منفی ایجاد کند پنهان‌کاری محسوب شده و شما همسرتان را از حق طبیعی خودش که دانستن مواردی راجع به شماست محروم می کنید.به همین خاطر توصیه من این است که اگر در این رابطه سوالی برایشان پیش می‌آید دروغ نگفته کلیاتی را در اختیارشان بگذارید. ولی اگر سوالی نپرسیدند چون زمان زیادی از آن گذشته نیازی به گفتن نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوبت آنلاین
نوبت تلفنی
نوبت حضوری