این پرسشنامه از روایی پیش بین بسیار خوبی برخوردار است. در پژوهش یاری پور (1379) برای ارزیابی محتوای آزمون شاخص بی ثباتی ازدواج از نظرات چندین تن از اساتید متخصص استفاده شد که جملگی بر روائی سوالات آزمون صحه گذاشتند
1.گاه زن و شوهر فکر می کنند که در صورت جدایی از همسر خود از زندگی لذت خواهند برد. شما چند وقتیک بار چنین احساسی می کنید؟
2.حتی اشخاصی که با همسر خود خوبکنار می آیند، گاه به این فکر می افتند که آیا ازدواج آنها موفق است؟ آیا شما درسه سال گذشته این فکر به ذهن تان آمده که ممکن است ازدواج شما دچار بحران شود؟
3.تا آن جا که شما می دانید، آیاهمسر شما هرگز فکر کرده است که ازدواج شمادچار بحران است؟
4.آیا در سه سال گذشته ، با اعضای خانواده ، دوستان، شخصمعتمد، مشاور ، یا مددکار درباره مشکلات ازدواج خود صحبت کرده اید؟
5.تا آنجاکه شما می دانید، آیا همسرشما با خویشاوندان، دوستان، یامشاور درباره مشکلات شمایا خودش در ازدواج صحبت کرده است؟
6.آیا در سه سال گذشته ، فکر طلاق یا جداشدن به سرشما زده است؟
7.تا آن جا که شما می دانید ،آیا درسه سال گذشته فکرطلاق یا جدا شدن به سر همسرتان زده است؟
8.در سه سال گذاشته، آیا شما باهمسرتان به طور جدی موضوع طلاق را مطرح کرده اید؟
9.آیا شما باهمسرتان دربارهتقسیم دارایی صحبت کرده اید؟
10.آیا شما درباره اقدام به طلاق با وکیل صحبتکرده اید؟
11.آیا شما یا همسرتان درباره طلاق یا جدایی با وکیل مشورت کردهاید؟
12.مردم گاهبه خاطر مشکلاتی که در ازدواج خود دارند، خانه را برای مدتزمانی کوتاه و یا به قصد تجربه جدایی ترک می کنند. آیا در سه سال گذشته ،چنیناتفاقی برای ازدواج شما افتاده است؟
13.آیا با همسرتان درباره”دادن درخواستطلاق یا جدایی”به دادگاه صحبت کرده اید؟
14.آیا شما یا همسرتان درخواست طلاقیا جدایی به دادگاه داده اید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *